Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

I. Fogalmak

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ, amely alapján az érintett személy közvetlen vagy közvetett módon azonosítható (így például név, a vásárolt termékkel kapcsolatos adatok (pl. rendelésszám, a termék adatai, szavatossági igények), számlázási adatok (pl. cím, bankkártya száma, számlaszám), kapcsolattartási adatok (pl. e-mail cím, telefonszám), az interneten megadott adatok (pl. webshopos jelszó), céges vásárló esetében a céges kapcsolattartó személyazonosító és kapcsolattartási adatai);

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

II. Az adatkezelő adatai
 
Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: Ganz Hydro Kft
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
Weblap: www.ganzhydro.hu
Kapcsolattartó: Vass Csilla
Telefon: +36 1 210-0463
E-mail: info@ganzhydro.hu

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-116103/2017

 
Adatfeldolgozás:
Adatfeldolgozó igénybevétele nem történik
 
Adatvédelmi tisztviselő:
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Külföldi adattovábbítás:
Nem történik külföldre adattovábbítás
 
III. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama:

Társaságunk az alábbi célokból, jogalapokon és időtartamig kezelheti az Ön személyes adatait:

Regisztráció a webshopban:
- jogalap: hozzájárulás
- kezelt adatok: név, e-mail cím, jelszó
- időtartam: hozzájárulás visszavonásáig, azaz a saját fiók megszüntetéséig

Hírlevél küldése:
- jogalap: hozzájárulás
- kezelt adatok: név, e-mail cím, jelszó
- időtartam: hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig), vagy a hírlevél megszűnéséig.
- A leiratkozás módjai: a hírlevél alján elhelyezett leiratkozás linkre kattintva, vagy e-mail útján az info@ganzhydro.hu email címre, vagy postai úton a levelet a 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. címre címezve.

Termékvásárlás a webshopban:
- jogalap: szerződés teljesítése
- kezelt adatok: név, lakcím, szállítási cím, telefonszám, email cím
- időtartam: 10 év  (a számviteli bizonylatok megőrzésére irányadó Számv. tv. 169. § [2] bekezdés alapján)
- adattovábbítás: Bankkártyás fizetés estén az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.; www.otpbank.hu) felé ezeket az adatokat továbbítjuk: fizetőazonosító, tranzakció összege, fizetés dátuma és időpontja.

A webshopban vásárolt termék házhozszállítása:
- jogalap: szerződés teljesítése (fuvarozási szerződés)
- kezelt adatok: megrendelés ideje, átvevő neve, cég neve, teljes szállítási cím, a megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén), megrendelésszám, a megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetőség, aláírás
- időtartam: 10 év  (a számviteli bizonylatok megőrzésére irányadó Számv. tv. 169. § [2] bekezdés alapján)
- adattovábbítás: Packet Trans Kft. (1239 Budapest, Ócsai út 1-3.) felé ezeket az adatokat továbbítjuk: név, lakcím, szállítási cím, telefonszám, email cím


IV. Az érintettek jogai

A lentebb ismertetett jogokkal bármikor élhet e-mail útján az info@ganzhydro.hu  email címen vagy postai úton a levelet a 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. címre címezve.

Kérelmét haladéktalanul, de maximum 30 napon belül teljesítjük. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatjuk. A határidő meghosszabbításáról a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk az érintettet.


Tájékoztatáshoz (hozzáféréshez) való jog: Személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,  időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet az info@ganzhydro.hu email címen.

 

Adatok helyesbítésének joga: Kérheti személyes adatainak helyesbítését is az Adatkezelő levelezési címén, illetve az info@ganzhydro.hu e-mail címen, ha elírást lát valamely kezelt adatban, vagy az Ön adataiban történik változás, ezért a kezelt adatok frissítése szükséges.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga: Bármikor jogában áll a hozzájárulását indokolás nélkül visszavonni akkor, ha az adott adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás visszavonása esetén töröljük az adatait. de fontos tudnia, hogy a hozzájárulásának visszavonása nem fogja érinteni a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Törléshez való jog: Bármikor kérheti, hogy töröljük egyes, vagy akár az összes, Társaságunk által kezelt adatát. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait abban az esetben is töröljük, ha Ön visszavonta a hozzájárulását; ha letelt az adatkezelés időtartama; ha az adattörlést jogszabályi előírás miatt kötelező elvégezni, vagy ha a továbbiakban Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adat kezelésére.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog:  Az adatkezelés korlátozását kérheti, ha Ön szerint az adatai pontatlanul szerepelnek a Társaságunk adatbázisában (ilyenkor az esetet kivizsgáljuk, a korlátozás a vizsgálat végéig tart); vagy Ön szerint jogellenesen kezeljük az adatait, ugyanakkor ellenzi, hogy töröljük azokat; vagy a Társaságunk számára már nincs szükség az adatai kezelésére, de Ön kéri, hogy azokat ne töröljük, mert az Ön későbbi jogi igényérvényesítéséhez szüksége lesz azokra; vagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen. Ilyen esetben a korlátozással érintett adatokat csak tároljuk, azokon semmilyen más műveletet nem végzünk. Ezen korlátozást jogosultak vagyunk feloldani és az adatkezelést folytatni, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul, vagy arra a jogi igényünk érvényesítéséhez, esetleg jogszabály által előírt fontos közérdekből van szükség.

 

Tiltakozás az adatkezelés ellen: bármikor jogosult személyes okból tiltakozni az adatai kezelése ellen, ha azokat reklámok küldése során használtuk, vagy az adatkezelés jogalapja jogos érdekként lett megjelölve. Ilyen tiltakozás nyomán az adatait töröljük.

Jogorvoslathoz való jog: Ha úgy érzi, hogy az adatkezelésünk során megsértettük a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor
-  panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
-  lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.


V. Az adatvédelmi tájékoztató módosítása


Az adatvédelmi tájékoztatót bármikor és egyoldalúan módosíthatjuk, az aktuális verzió mindig elérhető a honlapon.
Az adatvédelmi tájékoztatóra a magyar jog alkalmazandó, továbbá az adatvédelmi tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR: az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései  is irányadók.


Budapest, 2023. január 24.

Hírlevél feliratkozás
Név
E-mail
Adatkezelési tájékoztató